ANBI


Introductie

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Onder Espria vallen een aantal stichtingen met een ANBI- status. Op deze pagina vindt u de relevante informatie m.b.t. de ANBI-stichtingen van Espria.

Concern Espria

De verschillende organisaties en bedrijfsonderdelen van Espria zijn onderverdeeld naar zorglijn en regio. Espria richt zich primair op de volgende zorglijnen: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verstandelijke Gehandicaptenzorg (VGZ). Daarnaast zijn we actief op het gebied van Jeugdgezondheidszorg.

Espria bestaat uit meer dan dertig organisaties en bedrijfsonderdelen, alle onder leiding van een resultaatverantwoordelijke directie. De verschillende onderdelen vallen onder zes rechtspersonen. Hieronder is onze juridische structuur schematisch weergegeven.

Schematische weergave van juridische structuur

 

Stichtingen met ANBI statussen

Binnen het concern Espria hebben de volgende stichtingen een ANBI- status:

Stichting KvK- nummer RSIN nummer
Stichting Evean 37092950 810242692
Stichting Evean Zorg 41232302 002842506
Stichting Icare 41020244 805305798
Stichting GGZ Drenthe 41186586 004725967
Stichting de Trans 04084443 001970380
Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord 41046466 002926416
Stichting HdS, Christelijke organisatie voor de Zorg 41046422 002850096
Stichting Zorgroep Meander 02086881 813839026

Op de websites van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen, waar de stichtingen deel van uitmaken, vindt u bij “ANBI” de volgende gegevens:

 • Statutaire doelstelling en visie
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
 • Organisatiestructuur van de stichting
 • Post- of bezoekadres
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

Bestuurssamenstelling ANBI- stichtingen

De Raad van Bestuur (RvB) is belast met het besturen van stichting Espria, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • J.L. Kauffeld (voorzitter)
 • A.M. Notermans

De leden van de RvB zijn de bestuurders van stichting Espria. Zij zijn veelal ook de bestuurders van de stichtingen binnen Espria. In sommige gevallen is de stichting Espria de bestuurder van een stichting.

Bestuurssamenstelling Stichting Evean

 • Stichting Espria

Bestuurssamenstelling Stichting Evean Zorg

 • J.L. Kauffeld (voorzitter)
 • A.M. Notermans

Bestuurssamenstelling Stichting Icare

 • Stichting Espria

Bestuurssamenstelling Stichting GGZ Drenthe

 • J.L. Kauffeld (voorzitter)
 • A.M. Notermans

Bestuurssamenstelling Stichting de Trans

 • J.L. Kauffeld (voorzitter)
 • A.M. Notermans

Bestuurssamenstelling Stichting Zorggroep Meander

 • J.L. Kauffeld (voorzitter)
 • A.M. Notermans

Bestuurssamenstelling Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord

 • Stichting Icare

Bestuurssamenstelling Stichting HdS, Christelijke organisatie voor de Zorg

 • Stichting Icare

Beloningsbeleid

Voor de informatie over de bezoldiging van onze bestuurders verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening van Espria.

Verslag van Activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar de jaarrekening van Espria.

Financiële Verantwoording

Voor de financiële verantwoording van de ANBI- stichtingen verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening van Espria.