Organisatie

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur
De heer John Kauffeld (voorzitter)
De heer Arthur Notermans

Raad van Commissarissen
De heer Bart Berden
De heer Marc van den Berg
De heer Jo van Engelen
Mevrouw Jeanine Holscher
De heer Han Noten (voorzitter)
Mevrouw Jet de Ranitz

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden commissies ingesteld, enerzijds om de bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor te bereiden, anderzijds om bepaalde zaken na goedkeuring van de Raad zelfstandig af te handelen. De Raad kent drie commissies, te weten de commissie kwaliteit, de auditcommissie en de benoemings- en remuneratiecommissie.

Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording
Espria baseert zich bij de inrichting en besturing van het concern op de uitgangspunten van de Governancecode Zorg. De uitgangspunten van de code zijn op onderstaande onderdelen in de governancestructuur van Espria verwerkt:

  • Invloed en betrokkenheid van cliënten, medewerkers en externe belanghebbenden.
  • Verantwoording aan belanghebbenden.
  • De wijze waarop de organisatie wordt bestuurd.
  • De wijze waarop toezicht wordt gehouden op het bestuur.
  • Waarborgen voor onafhankelijkheid en het tegengaan van belangenverstrengeling bij bestuur en toezicht.
  • Honorering van bestuurders en toezichthouders.

De statuten van Espria en de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn hierop gebaseerd.